MECR


El Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) ha estat elaborat pel Consell d'Europa amb l'objectiu d'ajudar l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes.

El MECR estableix els sis nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 de tal manera que cada nivell es defineix mitjançant un conjunt de competències específiques dins els següents camps:

- comprensió lectora
- comprensió auditiva
- expressió oral
- expressió escrita

Aixiò significa que els coneixements del lèxic i de la gramàtica així com el domini autònom progressen gradualment del primer nivell (A1) fins a l'últim (C2).

Per a la majoria d'aquells nivells hi correspon un examen oficial que certifica els coneixements lingüístics.

D'aquesta manera es poden comparar fàcilment els diversos títols oficials dels diferents idiomes i és fàcil d'esbrinar quins són els requisits lingüístics a les universitats i a les altres entitats d'ensenyament superior.

Un breu resum de les habilitats als sis nivells s'ofereix a continuació:

Nivells:
A1 (nivell inicial): Correspon a Trinity GESE graus: 1, 2 / Cambridge ESOL exams: Flyers (YLE)
Pot comunicar-se a nivell elemental per satisfer les seves necessitats amb fórmules fixes; pot mantenir una conversa senzilla sobre temes personals si l'interlocutor l'ajuda.

A2 (nivell bàsic): Correspon a Trinity GESE graus: 3, 4 / Cambridge ESOL exams: KET i Flyers (YLE)
Pot entendre i expressar idees sobre els temes més propers i comunicar-se en un viatge per satisfer les seves necessitats.

B1 (nivell llindar): Correspon a Trinity GESE graus: 5, 6 / Cambridge ESOL exams: PET
Pot desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar la seva opinió sobre qüestions properes.

B2 (nivell avançat): Correspon a Trinity GESE graus: 7, 8, 9 / Cambridge ESOL exams: FCE 
Pot entendre la majoria de textos i mantenir converses amb fluïdesa sense esforços per part de l'interlocutor.

C1 (nivell funcional): Correspon a Trinity GESE graus: 10, 11 / Cambridge ESOL exams: CAE
Pot tenir èxit en gairebé tots els intercanvis comunicatius, entén el doble sentit i el rerefons cultural de l'idioma, pot treballar en la llengua estrangera.

C2 (nivell de domini): Correspon a Trinity GESE grau: 12 / Cambridge ESOL exams: CPE 
La seva correcció és semblant a la d'un nadiu mitjà.